Monitorowanie losów absolwentów

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami raportów przygotowanych przez ABK dotyczących monitorowania karier losów  absolwentów, Ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) oraz raportami dotyczącym ogólnopolskiego i świętokrzyskiego rynku pracy

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów   

Badanie stanowi integralną część doskonalenia procesu kształcenia. Umożliwia uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów UJK na rynku pracy oraz zebranie ich opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie studiów w kontekście potrzeb rynku pracy.

Monitorowanie obejmuje każdy rocznik absolwentów Uniwersytetu, począwszy od roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Prowadzone jest metodą panelową, pozwalającą na uchwycenie dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Respondenci są testowani trzykrotnie – po upływie roku oraz po trzech i pięciu latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

Badanie realizowane jest za pośrednictwem platformy internetowej. Narzędzie badania stanowi standaryzowany kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych danych empirycznych opracowywany jest Raport.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Jest to narzędzie, które umożliwia śledzenie losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych.

Wdrożony system wykorzystuje i kojarzy dane administracyjne pochodzące z dwóch rzetelnych źródeł – systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on.

Podstawę systemu ELA stanowią automatyczne raporty, prezentujące nie tylko zbiorcze dane ogólnopolskie, ale pozwalające też śledzić losy absolwentów zarówno poszczególnych uczelni, jak i kierunków studiów. W najnowszej edycji wprowadzone zostały raporty tematyczne, poświęcone poszczególnym aspektom funkcjonowania absolwentów na rynku pracy. Są to: poszukiwanie pracy i bezrobocie, wynagrodzenia, praca a dalsze studia, doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie, praca a miejsce zamieszkania. Na podstawie ww. danych ABK opracowuje raport dotyczący absolwentów UJK w Kielcach.

Badania polskiego i świętokrzyskiego rynku pracy

Raporty mają przybliżyć aktualną sytuację na polskimi oraz świętokrzyskim rynku pracy, przedstawić najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazać bieżące trendy dominujące na rynkach pracy. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie są oczekiwania pracodawców, jak kształtują się wynagrodzenia i dynamika zatrudnienia, kto jest najbardziej poszukiwany na rynku i wiele innych – zapraszamy do lektury.

Ogólnopolskie Monitorowane Losów Zawodowych studia drugiego stopnia

Ogólnopolskie Monitorowane Losów Zawodowych studia pierwszego stopnia

Ogólnopolskie Monitorowane Losów Zawodowych. Jednolite studia magisterskie.

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po roku od uzyskania dyplomu. Rocznik 2019 2020

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po po 3 latach od ukończenia studiów. Rocznik 2017 2018

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 5 latach od ukończenia. Rocznik 2015 2016

 

Skip to content