Zadania

 

Akademickie Biuro Karier jest jednostką właściwą do spraw organizacji zadań związanych ze wsparciem i przygotowaniem studentów do aktywności na rynku pracy, monitorowaniem karier absolwentów oraz współpracą z pracodawcami.

Do zadań Akademickiego Biura Karier należy w szczególności:

  • realizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego skierowanego do studentów i absolwentów;
  • prowadzenie grupowych spotkań doradczych o tematyce związanej z aktywnym poszukiwaniem pracy, wspomagających studentów i absolwentów w planowaniu oraz realizacji ścieżki kariery zawodowej, z uwzględnieniem możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • dokonywanie analiz potrzeb studentów w kontekście aktualnych trendów rynku pracy oraz organizowanie szkoleń i warsztatów uwzględniających zdiagnozowane oczekiwania;
  • utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, realizowanie wspólnych projektów na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych studentów i absolwentów
  • gromadzenie baz danych studentów i absolwentów celem wspierania pracodawców w pozyskiwaniu kandydatów na zgłaszane miejsca praktyk, staży     i pracy;
  • organizowanie/uczestniczenie w targach pracy oraz gromadzenie i udostępnianie informacji na temat regionalnych i ogólnopolskich targów oraz giełd pracy;
  • współpraca z wydziałami i filiami w akredytacjach zewnętrznych w zakresie monitorowania karier absolwentów;
  • wykonywanie zadań związanych z procesem monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu;
  • administrowanie stroną internetową Akademickiego Biura Karier.
Skip to content