Zadania

Akademickie Biuro Karier jest jednostką właściwą do spraw organizacji zadań związanych
ze wsparciem i przygotowaniem studentów do aktywności na rynku pracy, monitorowaniem karier
absolwentów oraz współpracą z pracodawcami.

Do zadań Akademickiego Biura Karier należy w szczególności:

1) realizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego skierowanego do studentów
i absolwentów;
2) prowadzenie grupowych spotkań doradczych o tematyce związanej z aktywnym
poszukiwaniem pracy, wspomagających studentów i absolwentów w planowaniu oraz realizacji
ścieżki kariery zawodowej, z uwzględnieniem możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych;
3) dokonywanie analiz potrzeb studentów w kontekście aktualnych trendów rynku pracy
oraz organizowanie szkoleń i warsztatów uwzględniających zdiagnozowane oczekiwania;
4) utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, realizowanie wspólnych projektów na rzecz rozwoju
kompetencji zawodowych studentów i absolwentów;
5) gromadzenie baz danych studentów i absolwentów celem wspierania pracodawców
w pozyskiwaniu kandydatów na zgłaszane miejsca praktyk, staży i pracy;
6) organizowanie/uczestniczenie w targach pracy oraz gromadzenie i udostępnianie informacji
na temat regionalnych i ogólnopolskich targów oraz giełd pracy;
7) współpraca z wydziałami i filiami w akredytacjach zewnętrznych w zakresie monitorowania
karier absolwentów;
8) wykonywanie zadań związanych z procesem monitorowania karier zawodowych absolwentów
Uniwersytetu;
9) administrowanie stroną internetową Akademickiego Biura Karier

Skip to content