Okno na świat

 

Projekt OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu: poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju, zgodnego z RSI woj. Świętokrzyskiego.

W ramach projektu realizowane były moduły:

  • programów kształcenia,
  • programów stażowych,
  • studiów doktoranckich,
  • podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
  • podnoszenia kompetencji studentów poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami. Doradcy zawodowi Akademickiego Biura Karier przeprowadzili bilanse kompetencji na wstępie oraz po zakończeniu wsparcia.

Grupa docelowa: projektem objęci byli studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca i kierownicza UJK.

Efektem projektu było:

  • modyfikacja programów na 10 kierunkach kształcenia studentów,
  • modyfikacja programu studiów doktoranckich w dyscyplinie Zdrowie Publiczne,
  • wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 395 studentów,
  • wsparcie 6 doktorantów w rozwoju naukowym,
  • wsparcie w zakresie procesu kształcenia 15 osób kadry dydaktycznej.

Wartość projektu:

Wydatki kwalifikowalne 9 061 886,68 zł
Dofinansowanie 8 790 029,15 zł
Wkład własny 271 857,53 zł

 

Skip to content