ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Misja Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach:

Zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

Cele działań Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach:

1) prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

2) pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej. 

 

Zadania realizowane przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcah:

1) realizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego dedykowanego studentom i absolwentom,

2) prowadzenie grupowych spotkań doradczych o tematyce związanej z aktywnym poszukiwaniem pracy, wspomagających studentów i absolwentów w planowaniu oraz realizacji ścieżki kariery zawodowej z uwzględnieniem możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

3) świadczenie indywidualnych oraz grupowych porad stymulujących studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej,

4) organizowanie warsztatów promujących i rozwijających przedsiębiorczość akademicką wśród studentów i absolwentów,

5) prowadzenie indywidualnych sesji coachingu kariery,

6) dokonywanie analiz potrzeb studentów w kontekście aktualnych trendów rynku pracy oraz organizowanie szkoleń i warsztatów uwzględniających zdiagnozowane oczekiwania,

7) utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, realizowanie wspólnych projektów na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych studentów i absolwentów,

8) gromadzenie baz danych studentów i absolwentów celem wspierania pracodawców w pozyskiwaniu kandydatów na zgłaszane miejsca praktyk, staży i pracy,

9) nawiązywanie kontaktów z instytucjami rynku pracy oraz prezentowanie ich inicjatyw w środowisku akademickim,

10) organizowanie/uczestniczenie w targach pracy oraz gromadzenie i udostępnianie informacji na temat regionalnych i ogólnopolskich targów oraz giełd pracy,

11) współpraca z Wydziałami i Filiami w akredytacjach zewnętrznych w zakresie monitorowania karier absolwentów,

12) wykonywanie zadań związanych z procesem monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu,

13) administrowanie stroną internetową Akademickiego Biura Karier.